Để đảm bảo rằng chính sách HSSE của công ty được thực hiện và chấp hành nghiêm chỉnh, Lãnh đạo công ty TNHH JGC Việt Nam, Tổng Giám đốc, đã ký và thúc đẩy việc thực hiện một cách toàn diện qua các nguyên tắc sau.

  • Xây dựng các nhà máy đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về an toàn và vận hành và giảm tối đa gánh nặng lên môi trường.
  • Ưu tiên cao nhất tới sức khỏe và sự an toàn của nhân viên và bảo vệ môi trường.
  • Lập kế hoạch và thực hiện công việc tuân theo Hệ thống quản lý HSE.
  • Đảm bảo nhân viên, bao gồm cả nhân viên của nhà cung cấp và thầu phụ, đều chịu trách nhiệm về HSE của chính họ và của các đồng nghiệp.
  • Đảm bảo rằng nhân sự được đào tạo về HSE.
  • Xem xét, theo dõi và đo lường hiệu suất HSE để cải tiến liên tục.
  • Hợp tác chặt chẽ với khách hàng, chính quyền và cộng đồng địa phương.

Các nguyên tắc hướng dẫn mọi người đưa ra quyết định của mình đều được nêu trong chính sách HSE này. Một cách ngắn gọn, chính sách HSE của công ty TNHH JGC là một thách thức để ưu tiên nhu cầu và phúc lợi của con người và môi trường lên hàng đầu.